Inlägg märkta ‘könsorgan’

Hade en fantastiskt uppslutning på seminariet om sexualpolitisk odyssé med fokus på KSK och den lesbiska härvan. Det var väldigt roligt!

Förutom det, hann jag med att ha möten på jobbet, två föreläsningar dessutom springa iväg till Armémuseum på en visning om sexualmoral och normbrytare. Under 1600- och 1700-talet kunde tillhörighet betyda skillnaden mellan liv och död. Att ingå i ett hushåll, en by eller församling var otroligt viktigt. Vad hände med alla de som inte passade in i kärnfamilj och könsnormer? Varför var man så rädd för den annorlunda sexualiteten och könsöverskridare? Armémuseum bjöd på en visning om kretsar samhällets normer, om könsroller och sexmoral, och om de som inte passade in.

De berättade om soldaten som rymde ifrån sin tjänstgöring och skyllde på att ett skogsrå lockat bort honom och att det idkat samlag. Historien kommer antagligen från Mikael Hälls avhandling. I den avhandlingen finns en skatt av kunskap. ”Skapelsen inhyser uthi monga skogar ock bäckar diur tusenfalt nogh, men ingen kan dem fånga eller gripa, uthan de som aff diefvulen haffua friskott eller medh skogsråå boola” skriver prästen Erik Johan Prytz år 1632. Enligt kyrkan var dessa naturväsen under 1600-talet sedda som demoner, och det var i både kyrkans och statens intresse att stävja samröret med dem. Ett antal dödsdomar avkunnades för samlag med naturväsen, men bara en blev avrättad.

Det var också spännande att höra att det under 1600-talet var viktigt att män hade sex med kvinnliga skogsrån, den kvinnliga Näcken och många tidelagsrapporter handlar om sex med kvigor och tackor. Sex med någon av samma kön var uteslutet. Kvinnor och män fick inte heller gå i samma kläder. Både kön och klass skulle uttryckas i kläder. När guiden sade detta kom jag på att jag många gånger är otroligt känslig för människor som klär sig i enlighet med övre medelklass eller överklass. Genast sätter min arbetarklassbakgrund igång att spöka och tyvärr påverkar detta mig lite för mycket för att det skall vara nyttigt.

Det var också en hel del kvinnor som tog värvning som soldater och levde som män, men bara så länge ingen kom på dem. En av dem mest kända historierna handlar om Anna Jöransdotter var en svensk-finländsk kvinna som tjänstgjorde i Karl XII:s armé under det stora nordiska kriget 1712–1714, och som gifte sig med en kvinna. Hennes fall är det mest utförligt behandlade av alla fall av kvinnor som ställdes inför rätta i Sverige efter att ha tjänstgjort som soldater utklädda till män under tiden 1600–1800

Under 15-och 1600-talet var de trots detta inte så värst upptagna av några biologiska skillnader mellan könen. Könsorganen hos män och kvinnor var detsamma. Både hade en penis. Skillnaden var att den hos kvinnor var inåtvänd. Den hade förövrigt samma funktion och vid upphetsning svullnade den och avsöndrade ett sekret. Började kvinnor att bete sig som män och utförde deras arbetsuppgifter så kunde deras penis trilla ut och bli utåtvänd. Detsamma kunde även ske hos män där penis kunde dra sig inåt. Detta tycker jag är otroligt spännande, det sociala könet kunde påverka det biologiska och inte tvärtom. Det sociala könet var det naturliga, oföränderliga, självklara och givna medan det biologiska kunde förändras.
En fruktansvärd bestraffning var att ”rida på hästen”. En planka hyvlas så att den bildar en triangel, den vassa kanten vänds uppåt och sedan får en person ”rida på hästen”. Detta var oerhört smärtsamt men straffet försvinner 1734 när  alla lagar som handlar om sexuella brott tas bort, förutom tidelag och hor då förstås. Vid 1865 år strafflag återinförs kriminalisering av samkönade sexuella kontakter. IMG_9602

 Klockan 13 tis-fre under Prideveckan så har Armémuseum denna visning. Personer som har prideband går in för halva priset.

Annars kan jag inför tisdagen tipsa om Queer Intersektionell Sexualupplysning:Skärmavbild 2014-07-28 kl. 23.28.25

 #stockholmpride

Under dagen har jag vid flera tillfällen haft möjlighet att reflektera runt våldtäkt mot män i olika sammanhang. Imorgon skall jag  till Uppsala Universitet för att föreläsa bland annat om detta.

Lagtexten runt våldtäkt och grov våldtäkt regleras i 6 kapitlet 1 § brottsbalken:
Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om  brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Våldtäktsbrott är i Sverige könsneutralt och brottet kan utföras av både män och kvinnor, och vara av såväl heterosexuell som homosexuell karaktär. Våldtäkt definieras som påtvingat samlag och handlingar därmed jämförbara med samlag.

Vad är då samlag i juridisk mening? Enligt kommentarer till Brottsbalken skall en mans och en kvinnas könsdelar skall ha kommit i beröring med varandra men det krävs ingen penetrering. Sexuella handlingar mellan personer med samma kön är alltså inte att betrakta som samlag i lagens mening, men kan ändå betraktas som våldtäkt genom bestämmelsens andra delar. Utgångspunkten för att en sexuell handling har begåtts är att det har förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet. Andra handlingar kan bedömas som sexuella om de har haft en påtaglig sexuell prägel samt varit ägnade att tydligt kränka den andre personens sexuella integritet. För att en sexuell handling ska bedömas som våldtäkt får man ta ledning av omständigheterna. Av betydelse är omständigheter som om övergreppet har varit förenat med smärta, och om det har varit av kortare eller längre varaktighet.

Hittat en mycket intressant uppsats som analyserar den manliga kroppen i relation till sexbrott.

Skärmavbild 2014-03-05 kl. 21.51.04Anna Engström skriver att den manliga kroppen framställs som mindre skyddsvärd än den kvinnliga. Ekström jämför domar från Högsta Domstolen där målsägande varit kvinna respektive man. I den ena domen har en kvinna utsatts för en penetrering av underlivet med fingrar, vilket lett till viss smärta. HD konstaterar att kränkningen av att utsättas för en sådan handling måste anses snarlik kränkningen av att utsättas av ett påtvingat samlag. Övergrepp som innebär beröring av det manliga könsorganet utan mannens samtycke anses dock inte vara så kränkande att handlingen kan jämföras med ett påtvingat samlag. I NJA 2008 s. 482

I båda fallen har målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd samt att det är uppenbart att den handling som utförts är en sexuell handling i den mening som avses i 6 kap. brottsbalken. HD gör dock olika bedömningar avseende kränkningens art och omständigheterna i övrigt. I det ena fallet har gärningarna varit jämförbar med den kränkning ett påtvingat samlag innebär men inte i det andra. Högsta Domstolen anser att det kränkningsmässigt finns en skillnad mellan att föra in fingrar i en kvinnas underliv och ”att onanera åt” en annan. I det andra fallet finner HD att gärningen är att bedöma som sexuellt tvång.

Fallen liknar varandra på så sätt att det har varit fråga om beröring medfingrar/hand på könsorgan. Det som skiljer dem åt är att målsäganden ärkvinna i det ena fallet och man i det andra. I det ena fallet har fingrarna varit i könsorganet medan handen i det andra fallet varit på könsorganet.

Genom ordvalet ”att onanera åt” någon har man lagt in en värdering i hur denna handling ska bedömas. Formuleringen används både av HD och i förarbetena. När man gör något åt någon uppfattas det ofta som en tjänst vilket gör att handlingen redan genom att beskriva den med dessa ord blir mindre allvarlig, ”istället för att du ska behöva göra det själv så gör jag det åt dig”. Ordet ”onanera” används inte alls genom beskrivningen avhandlingen i fall nummer I även om handlingen som sådan skulle kunna betraktas som att onanera. Det kvinnliga könsorganet kan onaneras både utanpå och inuti. Genom att endast skydda könsorganet insida görs det manliga könsorganet mindre skyddsvärt.

Det som uppfattas som allra mest integritetsnära är kroppens insida vilket kan öppna upp för en slags strukturell diskriminering av män genom att deras sexuella självbestämmande inte skyddas på samma sätt som kvinnors. Ett utnyttjandeav det manliga könsorganet bedöms som mindre allvarliga. Båda könsorganen kan beröras, men beröringen av det manliga anses som mindre kränkande. Genom denna heteronormativa utformning utesluts också andra gärningar som i kränkningshänseende kan vara minst lika allvarliga, som till exempel anala ”samlag”.

Detta är mycket intressant hur könsorganen skapas genom diskursiva tal om kroppen. Jag är inte alls främmande för vad Ekström kommit fram till tvärtom har jag ofta hört att kvinnor kränks och skadas just genom att deras inre blivit invaderat. Detta ses om en oerhörd kränkning som kan vara svår ibland omöjlig att komma över. Hur mycket är detta en social konstruktion som faktiskt skapar ett större lidande för kvinnor än vad som är nödvändigt? Att beröring av en penis inte skall uppfattas som en lika stor kränkning gör detta att manliga offer för sexualbrott inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning? Kan detta göra att deras trauma inte tas på tillräckligt stort allvar?

#blogg100, dag 5.