Inlägg märkta ‘män och kvinnor’

Läser just nu en bok om sexualitet och kön som har tendensen att höja mitt blodtryck en aning. Jag vill därför redan nu positionera mig, mina inlägg och min grundläggande förståelse av världen, kunskap och forskning som vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Jag anser att det inte existerar några fasta biologiska kön och att sexuella läggning är något flytande och föränderligt som kan variera över tid. Dessa skapas hela tiden i relation till rådande sociala normer och kulturella föreställningar. Det finns dock ingen tvekan om att det i vårt samhälle och i historien finns en rad kulturellt skapade och bestämda identiteter som hänger samman med hur vi uppfattar kön och sexuella praktiker.

Beroende av vilken utgångspunkt som en har kommer också olika sexologer till mycket olika slutsatser. Jag har lyssnat på flera familjeterapeuter, sexologer och andra verksamma inom fältet relationer och sexualitet som upprätthåller en bild av män och kvinnors sexualitet som diametralt olika.

Två metaforer som jag hört användas är att mäns sexualitet generellt anses vara lättantändlig och snabbt uppblossande.

fire1

Däremot så är kvinnors sexualitet mer långsam och behöver flera olika vedträn som stoppas in under en längre tid för att ta fart.

glöd

En annan variant är att män är som lysknappar. Man trycker på knappen och direkt är män kåta och villiga till att ha sex.
lysknapp
Kvinnor däremot är som strykjärn, de behöver tid på sig och värms upp sakta. Ofta behöver också omständigheterna runt omkring vara rätt för att kvinnan skall bli varm och börja ånga.
Matsui-MIR100

Problemet med detta är inte bara den heteronormativa utgångspunkten som förutsätter två isärhållna olika kön för sexuella aktiviteter utan också att kön framställs som två olika kategorier vilka är givna och oföränderliga vilket leder till att förväntningarna lätt blir till tvingande krav. Stereotypa föreställningar av kön och sexualiteter reproduceras oproblematiserat istället för att se kön och sexualitet som något som hela tiden omförhandlas i olika sociala samspel. Den heteronormativa synen på både kön och sexualiteter reproduceras ständigt genom olika skillnadsskapande praktiker som exempelvis att lyfta ut kvinnor och mäns sexualitet som så olika att de motsvarar eld eller glöd, lysknapp eller strykjärn.

#Blogg100, dag 9.