Inlägg märkta ‘onanist’

Det finnes många dårskaper och lastbara vanor som äro skadliga för hälsan och förkorta lifvet, fördärva själen och förgifta sinnet, men ingen af dem har en fördärfligare verkan, ingen är människan ovärdigare, än den i sanning afskyvärda och tyvärr så vidt spridda last, som har namnet onani, masturbation eller självbefläckelse. Onanien är ett brott, en avskyvärd last som har de allra menligaste följder. Eftersom onanisten såsom lätt förklarligt är, bedrifver sitt ofog i mörker och ensamhet är det svårt att kontrollera honom.

Den första och förnämsta lagar som den allmäktige Skaparen gaf åt sitt beläte människan, lydde sålunda:

Varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och läggen henne under eder.

En sådan från Guds egen mun utgången sträng lag kan man icke ostraffadt överträda utan straffet kommer förr eller senare. Sädesvätskan har blott en enda ändamål, nämligen att befrukta och hvarje annan användning är henne ett brottsligt tillspilllogivande.

IMG_8624

Onanisten förgår sig icke blott direkt emot Guds bud, utan han försyndar sig också samtidigt emot sig själf liksom sina medmänniskor. Mot sig själf begår han en svår synd emedan onanien i högre grad än någonting annat fördärfvar både själ och kropp, och det orätta består däri, att onanisten förgår sig mot sin egen kropp, som icke är honom gifven till hans godtyckliga förfogande, utan bland annat också till fortplantning af människosläktet.

Den odugliga onanisten sviker äfven sin plikt mot sitt eget kön, mot familjen och mot staten; han har gjort sig själf totalt onyttig och öfverflödig, och därför söker naturen att blifva honom kvitt genom att sänka honom i en förtidig graf.

Och äfven om en onanist ännu är i stånd att utöfva könsakten, kan han i detta afseende aldrig mäta sig med den starke, friske och obefläckade mannen; han kan icke tillfredsställa sin hustrus rättmätiga begär och längtan, utan reta dem endast; antingen förblifver hon i hans armar ofruktsam, eller ock föder hon till världen sjukliga och eländiga barn.

Onanisten vet lika väl som tjufven och mördaren att han syndar; därför söker han också så mycket som möjligt att hemlighålla sitt usla beteende, han flyr ljuset och umgänget med sina medmänniskor och uppsöker ensamheten och mörkret.

Oskyldiga friska flickor känna en verklig antipati mot ynglingar som bedrifva onani utan att de kunna för sig själfva eller för andra angifva orsaken därtill. Jag vet icke, säga de, hvarför denne unge man är mig så osympatisk; han har aldrig gjort mig något ondt, och ändå är det en inre känsla, som stöter bort mig från honom, ja hellre gick jag i döden, än jag trädde med honom inför altaret. Vare sig nu att det är en egendomlig organisation hos den kvinnliga kroppen eller ett till högre grad af finkänslighet stegradt nervsystem, som framkallar en sådan antipati, så är denna dock alltid ett talande bevis för att naturen själf uppreser sig emot onanien.

Även i barns lekar kan det i fråga om vårt nuvarande ämne ligga mångahanda faror, och det finnes leksaker och förlustelser, som helst icke alls borde tålas. Vi hafva då först käpphästen, som skenbart ser så oskyldig ut; men betraktar man uppmärksamt de små ryttarne, skall man märka, att i många fall det förnämsta nöje, som ridten bereder dem, består i käppens gnidning mot genitalierna eller mot underlifvet, emedan därigenom en vällustig kittling uppstår. När man ser så många barn med verklig lidelse begagna tillfället rutscha utför ledstänger, är orsaken därtill ofta den, att det framkallar samma angenäma retning. Synnerligen skadligt äro gunghästarna för gossar; därför må den, som icke vill helt och hållet beröfva sina barn detta nöje, åtminstone se till, att de icke en längre studn åt gången få fortsätta med denna farliga lek, och aldrig låte det komma därhän, att detta blir en passion, ty ingenting är så ägnadt att reta sinnligheten som denna rörelse, som genom lufttrycket mot kroppen och sin regelbundna återkomst utöfvar en högst skadlig retning på hjärnan och nervsystemet; äfven för många vuxna är bruket af gungstolar förkastligt af samma anledning.

3214950650_e236324df5_o

Valda delar ur; Människans könslif: populär framställning i enlighet med den medicinska vetenskapens nyaste rön af Med Dr Georg Kress, 1917.

Onani är en viktig väg till självkännedom och ett utmärkt sätt att lära känna sin kropp och utveckla sin egen sexualitet. Redan när vi är ett foster kan en se hur det ofödda barnet nuddar vid sitt kön för att det känns skönt. Även små barn onanerar och det är en viktig del i den sexuella utvecklingen. Woody Allen lär ha sagt något i stil med säg inget ont om onani, det är sex med någon som jag tycker om, vilket  sammanfattar på ett bra sätt även min syn på onani.

Onanins historia är en spännande och i många avseenden skräckfylld läsning. Jag köpte för några veckor sedan Thomas W Laqueur;  Solitary Sex, A Cultural History of Masturbation. I början av 1800-talet växer en rädsla för onani fram och det sågs som en mycket stort problem till början av 1920-talet.  Vid besök på svenska psykiatrimuseum går det att läsa om hur onanister tagits in på svenska sjukhus för behandling. Det fanns långa listor av allvarliga konsekvenser orsakade av onani och ibland kan man få se fotografier av bleka sinnesjuka onanister.

En historia som inte alla känner till är att den ursprungliga syftet med cornflakes var att dämpa den sexuella lusten. Dr John Harvey Kellogg  och hans bror HK Kellog växte upp i Michigan där det finns många frodiga majsfält. Det var båda engagerade i ett sanatorium vid namn Battle Creek.  På sanatoriumet rehabiliterades bland annat onanister. Båda bröderna var starka förkämpar mot denna fördärvliga vana som de ansåg kunna fördärva inte bara fysisk och psykisk hälsa utan även moralen.  De lanserade därför en frukost som skulle ha en nedsättande funktion för sexuell lust och hindra unga människor från att från att onanera.  Nu var det tyvärr inte så att de nöjde sig med att servera Corn Flakes utan även en rad andra åtgärder genomfördes i kampen mot onani. Bland annat omskars unga pojkar för att förhindra onani, detta skulle helst ske utan narkos eller bedövning eftersom smärtan kunde ge ett kroppsminne av smärta kopplat till könet. En annan metod för ”behandling” av pojkar var att dra förhuden  över ollonet och därefter sy fast en eller flera suturer sida till sida med en silvertråk. Detta skulle omöjliggöra erektion. En annan metod som rekommenderas var att bandagera barns händer eller sätta små burar över deras könsorgan vilka gav elektrisk stöt vid kontakt.  Till flickor rekommenderas några droppar karbolsyra på klitoris vilket gjorde att de inte ville ta där på grund av smärta.

Jag går in på Kellog´s hemsida och läser om historien runt Kellog´s Cornflakes och inte ett ord nämns om den mörka historien runt behandlingen av onanister utan istället kan vi läsa  om att ”The San” var en slags kurort där gästerna bjöds på vegetarisk, fettsnål och fiberrik kost – kombinerat med motion och massor av frisk luft. Båda bröderna intresserade sig mycket för att skapa så goda och attraktiva dieter som möjligt”.