Inlägg märkta ‘sexköpare’

Det blir allt mer viktigt att ha ett intersektionellt  perspektiv i studier på olika gruppers makt och möjligheter att utöva sin sexualitet. Gäller detta alla? Knappast! När jag och mina kollegor utförde studien Osynliga Synliga Aktörer så framkom just maktperspektivet som en av de viktiga faktorerna gäller sexköp/sexsäljande. Vem som har makten kan dock variera utifrån olika förutsättningar. En av de viktigaste variablerna som vi fick fram var maktrelationen mellan köpare och säljare också i relation till deras självförtroende.

Skärmavbild 2014-03-25 kl. 22.12.11

Igår hittade jag en mycket intressant poster från Martin A Mondo, PhD and Christine Milrod, PhD; Perceptions of Providers Power Among Older Men Who buy Sex Online. The study shows that not all sex buyers are in a position of power or benefit equally from patriarchy or other forms av privilege.The following text is a copy from their poster

Respondents report greater power in their relationships with providers when they are younger, wealthier, married and partnered, regulary sexually active, healthier and able-bodied. Respondents report less percieved power in their relationships with providers when they report non sexual activities with providers, providing gifts to providers apart from sexual exchange, having an all-time favorite, having fallen in love and reporting that they could marry a former provider. There are a clear evidence that many of the structural and individual issues that we might expect to shape power relationships between customers and providers appear to do so. We havet o recognize the multiplicity of factors that shape the relative power of buyers and providers, rather than assuming at static power relationship

Sedan vi skrev Osynliga Synliga Aktörer så har jag tänkt mycket på hivprevention till sexköpare. De är idag en av de prioriterade grupperna i de nationella riktlinjerna för hivprevention men nästan inga insatser utförs. När det sker osäkra sexuella praktiker vid sex mot ersättning så handlar det oftast om att köparen inte vill använda kondom och är beredd att öka priset för att få detta. I samband med (Natsal-3, se förra blogginlägget) kunde de få fram uppgifter från en population som annars är mycket svår att nå.
Skärmavbild 2015-02-05 kl. 22.14.57
Här följer en rad intressanta citat från The role of men who pay for sex in STI transmission: current knowledge and future directions. The contribution of the third UK National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3), Sónia Dias published in Sex Transm Infect November 17, 2014;
Much more must be done to comprehensively understand this area of research and to intervene successfully in sexual health.
As currently discussed, men who pay for sex and their paid partners can act as a potential bridge for STI transmission to lower-risk populations. Critical components of bridging include high rate of partner change, concurrency, patterns of sexual mixing with different types of partners (paid, non-paid, regular, casual, etc), inconsistent condom use and high rates of STI prevalence. Some of these characteristics have been documented in men who pay for sex, as illustrated in previous studies.
Furthermore, most clients had a regular partner or other casual non-female SW partners.
Likewise, in a sexual health clinic survey in UK with 2665 men, 10% reported paid sex. The majority had paid
for sex in the previous 12 months, and nearly a third on five or more occasions. Almost half the men paid for sex while in another relationship. In this light, it has been largely acknowledged that the spreadof STIs among men who pay for sex is likely to be linked to their high rates ofsexual partner change (commercial and
non-commercial partners). Additionally, a number of studies report noteworthy findings showing a proportion of bisexual concurrency, with men having both female and male sexual partners, which may further increase the risk of STI transmission in high-risk sexual networks. Another key aspect that has emerged as a risk factor is the mobility/migration. here is evidence of the rising proportion of men paying for sex with links to travel, sex tourism and high-risk sexual behaviours abroad.
Furthermore, there is a marked growth in the proportion of migrants involved in sex work. This is extremely important
considering the recognised close link between migration and heightened risk of STI acquisition, but also the documented high prevalence rates of HIV among immigrant SWs from countries with generalised epidemics.
Overall, it has been widely agreed that there is an increasing diversity of commercial sex, which entails different risk levels of STI infection.
There is a clear need for a more in-depth understanding of the extent of the paid sex phenomenonand the patterns and trends in the key behaviours that influence STI/HIV transmission dynamics. Crucial information includes: characteristics of men paying for sex and paid partners (age, origin, travel habits); commercial sex patterns (prevalence across regions, mobility, sex work settings, same-sex contact, changes of contact with SWs over time); experience of sexual violence, particularly in a context of drug use; usage of STI clinic services, among others. This evidence would be valuable to inform about how these parameters influence the trajectory of the epidemic and support the HIV prevention programmes in effectively allocatng resources and interventions to where they will have the greatest impact.
The evidence found that men paying for sex report high number of partners, including foreign partners outside the UK, and are more likely to report STI diagnoses strongly supports that they are key populations to be targeted.
Natsal-3 illustrates a relevant effort to generate evidence of the role of men who pay for sex in STI transmission.

De senaste dagarna har jag ägnat majoriteten av min arbetstid för att vara RFSLs talesperson i frågan om vår guide runt säkrare sex för sexköpare som nu är nedtagen för revidering. Det finns formuleringar som vi behöver se över men hivprevention till gruppen personer som köper sexuella tjänster är en del av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, som antagits av Sveriges riksdag. Detta är också något som har stöd från WHO och UNAIDS.

Tyvärr har både media och sociala medier varit fylld av förenklade och felaktiga uppgifter.

Tänk om polisen och andra som har eller haft synpunkter på RFSLs sätt att formulera sig på en hemsida istället valt att vända sig direkt till oss så hade vi kunnat diskutera frågan och gjort revideringar och därmed sluppit en mediacirkus som i många avseenden inte fört frågan framåt.

I både riksmedia och på sociala medier har frågan om preventionsarbetet kan uppfattats som en uppmaning till brott kommit upp. Detta håller inte juridiskt enligt en åklagare då vårt uppsåt aldrig varit att uppmuntra till sexköp. Information om lagstiftningen på området och att sexköp är förbjudet enligt svensk lag har noggrant redovisats i samband med informationen på hemsidan.

En annan frågeställning som uppkommit är om jag verkligen tycker att brottslingar har rätt till hälsa. Denna fråga är avskyvärd. Svaret är naturligtvis ett rungande JA. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detta gäller även personer som begått brott. Även om du sitter inne på en Kriminalvårdsanstalt och begått det grövsta av brott så har du rätt till hälso- och sjukvård, något annat vore inte värdigt ett demokratiskt samhälle.

En tämligen vanlig invändning har också varit;

–  Ska dom göra en guide för bankrån, bilstöld och mord också?

– Det är lite som att ge information om hur man bryter in sig i hus utan att skada sina egna händer när man bryter upp dörrar och fönster. Det är ju inte bra om människor skadar sina händer, men ingen får ju för sig att prata om hur man skyddar sin kropp från skador vid inbrottssituationer.

Låt mig därför klargöra några saker som det verkar finnas en enorm okunskap runt.

Hiv och sexuellt överförda infektioner, STI, kan få konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Infektionerna kan förebyggas genom kunskapsspridning, testning och rådgivning och samt genom att stödja beteendeförändringar när det behövs. Det förebyggande arbetet mot hiv och STI i Sverige ska ske samordnat på olika arenor och i samverkan mellan olika aktörer. Arbetet utgår från proposition 2005/06:60, Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, som antagits av Sveriges riksdag.

En av de aktörer som erhåller bidrag för att arbeta med frågan är RFSL. Ideella organisationer och flera myndigheter är aktörer i det förebyggande och stödjande arbetet. Deras insatser ska sammantaget öka kunskapen om hiv och andra STI samt om konsekvenserna av att ha oskyddat sex. Aktörerna ska även verka för ökad kondomanvändning och tillgänglighet av kondomer samt ge förutsättningar för att främja den sexuella hälsan.

Hela befolkningen omfattas av de förebyggande insatserna mot hiv och STI samt vissa blodsjukdomar. Vissa grupper i samhället är särskilt utsatta för risk eller är särskilt sårbara. Dessa grupper ska prioriteras i det förebyggande arbetet. Preventionsgrupperna är enligt nationella strategin (prop. 05/06:60):

  • män som har sex med män (MSM)
  • personer med injektionsmissbruk
  • personer med utländsk bakgrund
  • unga och unga vuxna
  • utlandsresenärer
  • gravida kvinnor
  • personer som köper och säljer sex

Behovet som alltså är fastslaget av Sveriges Riksdag är vi satta att förvalta och utföra. Hur detta skall utföras och hur vissa formuleringar skrivna på en sida som riktar sig till målgruppen kan vi däremot alltid diskutera.

Till detta behöver vi också diskutera vad som är en effektiv evidensprövad hivprevention mot gruppen.

Förutom okunskap så är detta även en ideologisk frågan. Insatser riktade mot sexsäljare och sexköpare i Sverige har till skillnad från andra länder inte byggt på harm reduction (skadereducering). I Sverige är syftet ensidigt att hjälpa personer att sluta sitt sexsäljande eftersom det finns ett ställningstagande för en så kallad nolltolerans mot prostitution. Detta syfte är gott när det riktas till personer som vill sluta att sälja eller köpa sexuella tjänster. Problem uppstår vid möte med personer som inte vill sluta sälja eller köpa sexuella tjänster. Internationellt sett är skadereducering det mest förekommande arbetssättet. ”Nolltoleransen”innebär bland annat att hivpreventivt arbete mot gruppen försvåras då exempelvis kondomutdelning eller som i vårt fall en text som direkt riktar sig till målgruppen är en åtgärd som ej är tillämplig i Sverige då detta enligt vissa aktörer inte går att förena med principerna om nolltolerans.

Det är mycket angeläget att problematisera konflikten mellan nolltolerans och harm reduction. Även om Sverige på ett politiskt strukturellt plan fortsätter att inta ett nolltolerans-förhållningssätt bör detta kunna förenas med skadereducerande arbete mot enskilda individer.

(Skadereduktion eller harmreduction är en beteckning på en verksamhet som syftar till att reducera fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar även om man finner handlingen som potentiellt orsakar dessa skador problematisk.)
Till slut vill jag påminna om att detta är min privata blogg.